ALPHADROME ROBOT AND SPACE TOY DATABASE

Toy Robots and Space Toys
Home > Misc Vintage Space Toys
COLOQUE UN SATELITA EN ORBITA - VICTORIA - BRAZIL
Put A Satellite in Orbit. Space game, plastic satellites are flipped onto the board. 
Keywords: xgame

COLOQUE UN SATELITA EN ORBITA - VICTORIA - BRAZIL

Put A Satellite in Orbit. Space game, plastic satellites are flipped onto the board.